Sự cách ly tiếng Anh là gì

Sự cách ly trong tiếng Anh là isolation, phiên âm là ˌaɪ.səlˈeɪ.ʃən. Đây là việc ngăn cách người hoặc động vật mắc bệnh hoặc có dấu hiệu bị nhiễm truyền nhiễm, nhằm bảo vệ sức khỏe của người khỏe mạnh và cộng đồng.

Sự cách ly tiếng Anh là isolation, phiên âm là /ˌaɪ.səlˈeɪ.ʃən/. Sự cách ly là ngăn cách người, động vật bị bệnh hoặc có dấu hiệu bị bệnh với xã hội và những người khỏe mạnh khi người hoặc động vật mang mầm bệnh truyền nhiễm có tính lây lan cộng đồng.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến sự cách ly.

Epidemic /ˌep.ɪˈdem.ɪk/: Dịch bệnh.

Pandemic /pænˈdem.ɪk/: Đại dịch.

Isolate /ˈaɪ.sə.leɪt/: Cách ly.

Incubation period /ˌɪŋ.kjəˈbeɪ.ʃən ˌpɪə.ri.əd/: Thời gian ủ bệnh.

Pathogen /ˈpæθ.ə.dʒən/: Mầm bệnh.

Infection /ɪnˈfek.ʃən/: Sự lây nhiễm.

Patient /ˈpeɪ.ʃənt/: Bệnh nhân.

Spread /spred/: Lây truyền.

Social distancing /ˌsəʊ.ʃəl ˈdɪs.təns.ɪŋ/: Hình thức cách ly xã hội.

Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến sự cách ly.

Isolation is a way to protect yourself, your family and the community when you become infected.

Sự cách ly là cách bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng khi bản thân bị nhiễm bệnh.

Isolation does not have to admit that they are infected, isolation to ensure safety for themselves and those around them.

Sự cách ly không phải thừa nhận bản thân bị nhiễm bệnh, cách ly để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh.

Isolation is the first step to protect yourself and those around you. The person fleeing from isolation is a selfish person.

Sự cách ly là bước đầu bảo vệ bản thân và những người xung quanh. Người bỏ trốn khỏi sự cách ly là một người ích kỷ.

A person with an infectious disease can spread the whole community. Isolation is to save yourself and protect people.

Một người bị mắc bệnh truyền nhiễm có thể lây lan cả cộng đồng rộng lớn. Cách ly là để cứu lấy bản thân và bảo vệ mọi người.

Bài viết sự cách ly tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi Lumiereriversidevn.com.

Tìm hiểu thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0919.620.880